e-book สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

e-book copy

e-book สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) ขึ้น 2 ฉบับ เพื่อให้บริการความรู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิก และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่สมาชิกควรรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

https://issuu.com/.-55/docs/__________________-_________.______

 

  1. คู่มือสมาชิก ช.พ.ส.

https://issuu.com/.-55/docs/____________________________.______

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.otep-cco.go.th/