e-book สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

e-book copy

e-book สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) ขึ้น 2 ฉบับ เพื่อให้บริการความรู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิก และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่สมาชิกควรรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

https://issuu.com/.-55/docs/__________________-_________.______

 

  1. คู่มือสมาชิก ช.พ.ส.

https://issuu.com/.-55/docs/____________________________.______

 

นอกจากนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) เพิ่มขึ้นอีก 3 ฉบับ เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ดังนี้

  • สมุดพกเตือนสิทธิ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ)

https://issuu.com/.81510/docs/___________________________________

 

  • การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คลิกลิงค์ด้านล่าง

https://issuu.com/.81510/docs/_____________________________

 

  • คู่มือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ผ่านระบบงาน Claim Online

https://issuu.com/.81510/docs/____________________________________09255634639bf6/2

 

e-book รายงานประจำปี 2561

https://issuu.com/.-55/docs/e-book_______________2561

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.otep-cco.go.th/