แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพ1