แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพด้วยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โปรดสำรองเงินไว้ในบัญชีก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561

แจ้งการหักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย