วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประเมินการทำงานในรอบ 6 เดือน ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเมิน ผอ. ประเมิน ผอ.3 ประเมิน ผอ.5 ประเมิน ผอ.6 ประเมิน ผอ.7 ประเมิน ผอ1 ประเมินผอ.2 ประเมินผอ.4