วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา พบปะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอท่าตะเกียบ เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

95853 95854 95855 95856 95857 95858 95859 95860 95861 95862 95863 95864 95866 95867 95868 95869 95870