ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามหนี้ ช.พ.ค.ค้างไตรมาส และตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

415384    415376  415381 415388  415377