ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้  1.พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2560  2.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัล สุดยอดครูดี  3.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคลประจำปี พ.ศ. 2560

 

 

112235 112236 112237 112238 112239 112240 112241 112242