ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย