ประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

รายละเอียดการลดอัตราดอกเบี้ยตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.