การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559 (โครงการพัฒนาชีวิตครู)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู        ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เรื่อง การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559
(download ได้ตาม link ด้านล่างนี้  เอกสาร มี 5 หน้า)

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5

ใบสมัคร  (download ได้ตาม link ด้านล่างนี้ )

1.ประเภททุนการศึกษาสมาชิก (ตนเอง) (3 หน้า)

2.ประเภททุนการศึกษาบุตรสมาชิก (3 หน้า)

3.ประเภททุนสนับสนุนโรงเรียน (2 หน้า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
โทร.02-3560105 ต่อ 221, 222
โทรสาร.02-2824146