การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2560

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาท)  เป็นทุนเปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ยังให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560  ทั่วประเทศจำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000.- บาท คือทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน และทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน  ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ

รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ทางด้านล่างนี้