การบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกและเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพของสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว ต้อกระจกและเยี่ยมครู 61

การบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก

155748   155744

155750   155731

155755   155757

155733   155728

190968   191163

 

การเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ

S__18079752    S__18079754