การตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว ท่านพินิจและประเมินฯ 61

ข่าวที่ 1 ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ

P1200097   P1200095

32119   P1200064

P1200066   P1200066

P1200077   P1200100

 

ข่าวที่ 2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

P1220107    P1220108

P1220112    P1220119