การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคล ผู้สนใจ เสนอชื่อ และแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 รวม 5 ประเภท คือ 1.นักเรียน นักศึกษา 2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 4. สื่อมวลชน 5. ประชาชนทั่วไป

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทร 0 3851 2561