การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้กำหนดให้มีการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน  และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  หากครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซด์สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา www.otep-cco.go.th  และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ต้นสังกัดของตัวท่านเอง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

PDF Embedder requires a url attribute