การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  หากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา www.otep-cco.go.th   และยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด  ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560