ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การรับสมัครสรรหาลูกจ้างและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่